Rozvíjíme Ústecko

Kvalita předškolní výchovy a primárního vzdělávání je významnou determinantou vzdělavatelnosti člověka v pozdějším věku a podstatným faktorem pro sociální integraci (Strategie sociálního začleňování ČR 2014 – 2020).
Předškolní vzděláváníPředškolní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách představuje důležitý nástroj pro dlouhodobé snižování rizika sociálního vyloučení jejich obyvatel. Děti, kterým chybí při začátku povinné školní docházky potřebné základní znalosti a dovednosti jsou již na startovní linii znevýhodněni. Často pak nezvládají nároky na ně kladené, nebo jsou zbytečně přeřazovány do praktických škol.
Rádi bychom co nejdříve otevřeli v sociálně vyloučené lokalitě v Ústí nad Labem předškolní klub Žirafka, který by přispíval ke zvýšení připravenosti a úspěšnosti znevýhodněných dětí zapojujících se do primárního vzdělávacího procesu. V současné době se snažíme zajistit finanční a materiální prostředky pro provoz zařízení a probíhá vznik metodických materiálů pro připravované aktivity.

Předpoklad začátku aktivit:
V současné době není možné financovat projekt předškolního vzdělávání  z dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústeckého kraje ani Statutárního města Ústí nad Labem. Důvodem je, že tato aktivita nespadá pod registrované sociální služby, pro které existují dlouhodobě fungující dotační programy. Jediným veřejným dotačním programem je program Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který ovšem není určen pro nově vzniklé organizace. Námi předložené projektové žádosti na podporu ze strany soukromých nadačních fondů a nadací byly podpořeny pouze v omezené míře. Nepodařilo se nám dohromady získat dostatečné finanční prostředky na realizaci projektu od ledna 2015. V první polovině roku 2015 budeme vyhledávat nové finanční zdroje pro možný začátek aktivit v období  leden nebo únor 2016